ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DE THEEHEKS WEBSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Theeheks zijn bij uitsluiting van eventuele wijzigingen deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Theeheks zijn vrijblijvend en De Theeheks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Theeheks. De Theeheks is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Theeheks dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden op de overeengekomen manier
3.3 Betaling geschiedt per factuur welke u via e-mail ontvangt.
3.4 Bij de optie storten worden de goederen verzonden zodra de betaling binnen is. Bij betaling onder rembours worden de producten, indien voorradig de eerst volgende werkdag verzonden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen nadat u uw bestelling geplaatst heeft, blijft de overeengekomen factuurbedrag ongewijzigd. Tenzij anders vermeld of met u overeengekomen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door De Theeheks opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Indien wij zien dat een bestelling langer duurt dan twee weken, doordat een of meerdere artikelen niet voorradig zijn, zullen wij u hierover inlichten en dan eventueel met u overeenkomen om het desbetreffende product dat voor vertraging zorgt te annuleren of in de wacht te zetten. Wij zijn afhankelijk van fabrikanten, ambachtlieden en leveranciers in het buitenland en hebben daardoor onze bevoorrading niet altijd in de hand.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan De Theeheks verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Theeheks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via email of telefoon kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Theeheks de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vijf (5) dagen na aflevering aan De Theeheks te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bederfelijke waar, zoals koffie, thee en zoetwaren zijn echter niet retourneerbaar.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Theeheks, dan wel tussen De Theeheks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Theeheks, is De Theeheks niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Theeheks.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Theeheks ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Theeheks gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Theeheks kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan De Theeheks schriftelijk opgave doet van een adres, is De Theeheks gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Theeheks schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door De Theeheks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Theeheks deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Theeheks in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Theeheks vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 De Theeheks is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ALGEMENE VOORWAARDEN

* De Theeheks is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie op de website.
* De Theeheks behoudt zich ten alle tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Hiervan wordt u per e-mail op de hoogte gebracht.
* Alle bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Uw bestelling is pas geldig als u de ingevoerde gegevens correct op uw e-mail heeft ontvangen.
* De Theeheks is niet aansprakelijk als het door u ingevoerde e-mailadres door onrechtmatige personen wordt gelezen, als uw e-mail account niet correct werkt of wordt geleegd. U dient er zorg voor te dragen dat de door De Theeheks gestuurde gegevens alleen door u of de door u bevoegde personen wordt gelezen.
* De Theeheks kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden op schade, in welke vorm dan ook, die u ondervind door alles wat samenhangt met de producten, de bestelling daarvan, en de diensten die wij leveren.
* De Theeheks verkoopt producten die invloed hebben op de menselijke gezondheid. De Theeheks is niet aansprakelijk voor misbruik van deze producten die de gezondheid in gevaar kan brengen.
* De Theeheks heeft het recht om de email-adressen van personen die zich bij ons geregistreerd hebben te gebruiken binnen de organisatie. Deze email-adressen worden verder niet doorgespeeld naar andere partijen en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of SPAM-mail.
* Indien u een bestelling plaats op onze website, dient u de leeftijd van achttien (18) jaar te hebben gepasseerd. Indien dit niet het geval is hebben wij schriftelijke toestemming van een van de ouders/voogd nodig.

Laatst gewijzigd: 02-03-2007.